Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Güncelleme Tarihi : 01.04.2021 – 12:00

Web sitemizin adresi: https://plantipell.com

 

Bayilik Talep Formunda İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde veri sorumlusu sıfatıyla Elita Gübre, Pelet ve Tekstil Sanayi ve Ticaret Şirketi (Plantipell – Bayilik Talep Formu Hakkında) tarafından hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki bayilik talep formu aracılığıyla paylaştığınız adınız, soyadınız, göreviniz, cep telefon numaranız kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan bayilik hakkında ilgili kişileri bilgilendirmek için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve bayilik başvurunuz hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir ve sadece hukuki uyuşmazlıklarda ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Söz konusu kişisel veriler, ilgili mevzuatta bir süre öngörülmüşse öngörülen süre kadar; eğer süre öngörülmemiş ise meşru menfaatimiz devam ettiği süre boyunca saklanmaktadır.

İşbu süreler sonunda saklanan kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirmektedir.

Veri sahibi olarak KVKK ve GDPR çerçevesinde;

 • Tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin bir kopyasını talep etme,
 • Yanlış olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel verileriniz mevcut ise, şirketimizden bunun düzeltilmesini talep etme, aynı zamanda eksik olduğunu düşündüğünüz herhangi bir kişisel veriniz mevcut ise, şirketimizden bunun tamamlanmasını talep etme,
 • Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizden kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerinizin doğru olduğuna itiraz etmeniz veya işleme faaliyetinin hukuksuz olması ancak kişisel verilerinizin silinmesini arzu etmemeniz halinde, kişisel verilerinizin işlenmesine sınırlama getirilmesini talep etme,
 • Rızanızı, etkisi geleceği kapsayacak şekilde (o tarihe dek yapılan veri işleme faaliyetlerinin meşru kalması kaydıyla) istediğiniz zaman geri çekme,
 • Kişisel verilerinizi geçerli veri koruma yönergelerine aykırı olarak işlediğimiz kanaatindeyseniz, öncelikle Avrupa Birliği’nde yaşıyorsanız mutat meskeniniz veya işyeriniz olan veya veri koruma ihlalinin gerçekleştiğini düşündüğünüz Üye Ülke’deki ilgili denetim düzenleyici otorite olmak üzere, yetkili düzenleyici otoritede şikâyette bulunma, haklarına sahipsiniz.
 •  

  Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e” göre, Karma O.S.B. 5.Cadde No: 27 Uşak, adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@plantipell.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

  Kullanabileceğiniz bir başvuru formu sizi bilgilendirmek ve sizlere kolaylık sağlamak adına internet sitemizde yayınlanmıştır. İlgili formu görüntülemek için tıklayınız.